Newsletter - Ochrana osobných údajov

Prihlásením sa do Newslettra návštevník webstránky www.littlesweetie.sk súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.

Spracovateľom osobných údajov je :

K&D group, s. r. o. IČ 54220 742, DIČ 2121611316

kontaktná osoba: Mgr. Klaudia Kekeliaková

So sídlom  Zemanská 1150, 02944 Rabča zapísanou v : Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 78599/L

Spracovateľ osobných údajov postupuje v zmysle zákona číslo č.18/2018 o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracované iba nevyhnutne a to iba na odosielanie newslettra. Osobné údaje návštevníka sú v informačnom systéme uchovávané iba do doby, kým sa návštevník neodlhlási k odberu newslettra. Svoj nesúhlas so spracovaním osobných údajov môže návštevník kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na emailovú adresu odosielatela so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v emaile.

Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

 

Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:

  1. vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. požadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  3. požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4. požadovať výmaz svojich osobných údajov,
  5. žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
  6. namietať spracúvanie osobných údajov,
  7. požiadať o prenos osobných údajov,
  8. možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.